STANOVY

MOTOCYKLOVÉHO KLUBU

JEVÍČŠTÍ ORLI 

 

I. Základní ustanovení

 1. Motocyklový klub Jevíčští orli (dále jen „MK JO“) je občanské sdružení upravené zákonem číslo 83/90 Sb. ve znění zákona číslo 300/90 Sb. a je právnickou osobou. Vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky.

 2. MK JO sdružuje členy, kteří přijali společný název a symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání klubu a společném prosazování svých zájmů. Členy MK JO mohou být i právnické osoby.

 3. MK JO působí nejen na území obce Jevíčko, ale vzhledem k účasti na motocyklových akcích a sportovních soutěžích i na celém území České republiky.

 4. Sídlem MK JO je Jevíčko, místem pro korespondenci je adresa:
  Motocyklový klub Jevíčští orli, M.Mikuláše 747, 569 43 Jevíčko.

 

II. Poslání a cíle

 1. Posláním MK JO je zabezpečení rozvoje motocyklové činnosti na území své působnosti a vytváření podmínek pro motocyklovou činnost všech sdružených členů. Činnost MK JO je zaměřena především na motocyklismus a motocyklový sport.

 2. Za tímto účelem a dle podmínek a zásad uvedených v těchto stanovách MK JO zejména:
  1. vytváří ekonomické předpoklady pro zabezpečení činnosti klubu a pro tuto činnost získává členy z řad občanů České republiky i jiných států,
  2. rozvíjí svou činnost vytvářením adekvátních podmínek pro tuto činnost
  3. v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí různé formy kulturní, osvětové a společenské činnosti,
  4. provozuje a v patřičném stavu udržuje vlastní zařízení i zařízení v pronájmu od jiných organizací, případně je buduje,
  5. při plnění svých úkolů spolupracuje s motocyklovými kluby, jejich sdruženími, svazy a konfederacemi na všech stupních,
  6. vyhledává účelnou spolupráci s úřady města a obcí či jinými organizacemi i jednotlivci,
  7. chrání práva a oprávněné zájmy svých členů, které souvisejí s činností MK JO.

 3. MK JO je nepolitická organizace, která se zdržuje jakýchkoliv politických ambicí a praktik politického boje. Považuje však za své právo podílet se aktivně na veřejném životě, a to nejen v místě svého sídla.

 

III. Členství, práva a povinnosti členů

 1. Řádným členem MK JO s právem hlasovacím se může stát každá svéprávná osoba starší 18-ti let, která projeví o členství zájem a podáním přihlášky k představenstvu klubu vysloví souhlas s jeho posláním a cíli. Přihlášku podává sekretariátu MK JO.

 2. Členství vzniká schválením přihlášky žadatele představenstvem klubu. Vystavení členského průkazu provádí sekretariát MK JO.

 3. Mládež mladší 18-ti let může získat studentské členství (bez hlasovacího práva) rovněž podáním přihlášky k představenstvu , avšak za písemného souhlasu rodičů.

 4. Kolektivními členy MK JO (s hlasovacím právem) se mohou stát jakékoliv právnické osoby, které chtějí přispívat k jeho rozvoji. S kolektivním členem uzavírá MK JO smlouvu, ve které se podrobně vymezují vzájemná práva a povinnosti.

 5. Základní práva členů MK JO jsou:
  1. účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností kulturního, společenského a sportovního života klubu, a to za podmínek stanovených těmito stanovami, a v případě účasti v soutěžích, také za podmínek daných příslušnými soutěžními řády,
  2. účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které umožní odborný a výkonnostní růst,
  3. podílet se na výhodách, které z klubového členství vyplývají,
  4. uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku související s činností MK JO, vznášet v tomto smyslu dotazy a připomínky voleným představitelům MK JO a vyžadovat od nich vyjádření,
  5. osobně se účastnit jednání orgánů MK JO, pokud je projednávána jejich činnost nebo chování,
  6. volit kandidáty navržené do všech funkcí MK JO, pokud uhradil členské příspěvky,
  7. být volen do všech funkcí (jen člen starší 18-ti let), pokud uhradil členské příspěvky.

 6. Základní povinnosti členů MK JO jsou:
  1. svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov a z usnesení orgánů MK JO,
  2. svým chováním a jednáním přispívat k upevnění zásad demokratické morálky a dodržovat vzájemnou úctu mezi členy,
  3. podílet se iniciativně na práci a rozvoji MK JO, řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech MK JO,
  4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží MK JO,
  5. ve stanovených termínech platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s členstvím a činností MK JO.

 7. Řádné členství zaniká:
  1. zrušením – vystoupením z rozhodnutí člena MK JO,
  2. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností,
  3. vyloučením pro zvlášť závažné provinění neslučitelné s členstvím v MK JO,
  4. úmrtím člena,
  5. zánikem MK JO,
  6. u zástupce právnických osob uplynutím sjednané doby ve smlouvě na základě podmínek v příslušné smlouvě.

 8. Členské příspěvky:
  1. jsou základním projevem příslušnosti člena k MK JO. Členské příspěvky představují nedílnou součást finančních příjmů klubu,
  2. výši členských příspěvků navrhuje představenstvo MK JO. Členské příspěvky jsou závazné pro všechny členy MK JO,
  3. vybírání členských příspěvků zajišťuje představenstvo klubu prostřednictvím sekretariátu klubu. O placení členských příspěvků se vede vždy evidence.

IV. Orgány Motocyklového klubu JEVÍČŠTÍ ORLI

 1. Orgány Motocyklového klubu JEVÍČŠTÍ ORLI jsou:
  1. Valná hromada MK JO,
  2. Představenstvo MK JO.

V. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu. Valnou hromadu tvoří řádní členové MK JO. Je svolávána představenstvem, a to nejméně jedenkrát ročně. Mimořádnou valnou hromadu svolá představenstvo v případě, že ji o to požádá alespoň jedna třetina řádných členů.

 2. Valná hromada musí být svolána nejpozději patnáct dnů před datem jejího konání a pozvánka musí obsahovat:
  1. název a sídlo MK JO,
  2. termín a místo konání valné hromady,
  3. pořad jednání valné hromady,
  4. podmínky stanov MK JO pro výkon hlasovacího práva.

 3. Členové MK JO mohou uplatnit právo na zařazení své otázky na pořad jednání valné hromady (s udáním účelu či důvodu) u představenstva MK JO, a to do osmi dnů ode dne svolání valné hromady.

 4. Představenstvo MK JO je povinno tuto otázku zařadit do pořadu jednání valné hromady.

 5. Do výlučné pravomoci valné hromady náleží:
  1. schválení a změny stanov, zrušení stanov a změna názvu MK JO,
  2. rozhodnutí o zániku MK JO,
  3. rozhodnutí o vstupu MK JO do jiných organizací nebo sdružení,
  4. stanovení hlavních směrů činnosti klubu, projednávání dosažených výsledků,
  5. projednávání a schvalování o činnosti klubu včetně zprávy o hospodaření a rozpočtu,
  6. schvalování výše členských příspěvků.

 6. Hlasování valné hromady probíhá veřejně, pokud dvoutřetinová většina přítomných členů, kteří jsou oprávněni hlasovat, nerozhodne o tajném hlasování.

 7. Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů.

 8. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů MK JO, v případě článku V, odstavce 5a, 5b, a 5c dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných řádných členů MK JO.

 

VI. Představenstvo MK JO

 1. Představenstvo je výkonným orgánem MK JO v období mezi zasedáními valné hromady MK JO. Představenstvo je maximálně pětičlenné, s dvouletým funkčním obdobím. Členy představenstva do svolání první řádné valné hromady jsou členové přípravného výboru MK JO.

 2. Představenstvo MK JO plní především úkoly uložené mu valnou hromadou a dále:
  1. připravuje veškeré materiály pro jednání valné hromady MK JO,
  2. volí ze svých členů předsedu představenstva, sekretáře klubu, případně je odvolává,
  3. v případě poklesu členů představenstva jmenuje maximálně dva náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady,
  4. je oprávněno nebo povinno podle závaznosti nebo povahy zákona vydávat vlastní směrnice k jeho uplatnění a dodržování v rámci MK JO,
  5. vydává a schvaluje veškeré vnitřní normy klubu,
  6. odpovídá za účelné využití přidělených či svěřených finančních a materiálních prostředků,
  7. zajišťuje získávání příjmů pro činnost klubu,
  8. schvaluje organizační strukturu řízení MK JO,
  9. rozhoduje o přijetí nebo vyloučení členů MK JO ze svých řad (s výjimkou členů představenstva MK JO),
  10. vede disciplinární řízení proti členům MK JO,
  11. zasedá nejméně čtyřikrát ročně, je oprávněno přijímat rozhodnutí, je-li přítomna dvoutřetinová většina jejich členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy představenstva MK JO rozhodující.
  12. přijímá zaměstnance klubu a stanovuje výši jejich platu.

 

VII. Disciplinární opatření

 1. Za porušení stanov MK JO, vnitřních směrnic, za opakovanou nekázeň nebo za vážné porušení povinností plynoucích z výkonu funkce mohou být jednotlivci nebo kolektiv potrestání následujícími disciplinárními tresty:
  1. napomenutí
  2. důtka
  3. peněžitá pokuta
  4. zákaz výkonu funkce

 2. Každý člen má právo zúčastnit se projednávání jeho disciplinárního provinění. Tento orgán má povinnost mu účast umožnit a rozhodnout v jeho věci objektivně a spravedlivě.

 

VIII. Majetek a hospodaření MK JO 

 1. Majetek MK JO tvoří finanční fondy, nabývaný hmotný majetek, zařízení k provozování hospodářské činnosti, pohledávky a jiná majetková práva.

 2. Zdrojem majetku klubu jsou:
  1. členské a klubové příspěvky a poplatky
  2. příspěvky kolektivních a mimořádných členů
  3. příjmy ze sportovní a kulturní činnosti
  4. příspěvky – dotace svazových orgánů
  5. příspěvky – podpory jiných organizací a jednotlivců
  6. dary
  7. příjmy z hospodářské činnosti
  8. jiné příjmy

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Právní úkony jménem MK JO činí předseda představenstva nebo sekretář MK JO, nebo jiné osoby na základě a v rozsahu představenstvem písemně udělené plné moci.

 2. Je-li k platnosti hospodářsko-právních úkonů předepsána písemná forma, jsou nutné dva podpisy oprávněných zástupců, předsedy představenstva nebo sekretáře klubu a jednoho člena představenstva MK JO.

 3. Pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů platí pro představenstvo MK JO obecné právní předpisy.

 4. K ochraně svého majetku, vlastního provozu a zájmu svých členů uzavírá představenstvo MK JO příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úrazového pojištění a pojištění pro případ odpovědnosti za škody.

Stanovy byly schváleny členy přípravného výboru MK JO dne 10. ledna 2001

 

Jevíčko, 10. ledna 2001